A MERCURE SZÉKESFEHÉRVÁR MAGYAR KIRÁLY

Általános Szállodai Szerződéses Feltételei

 1. Általános rendelkezések

1.1. Jelen Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2023. augusztus 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. Az ÁSZF azon szerződéses tartalmat foglalja össze, melyek alapján a MERCURE Székesfehérvár Magyar Király – (8000 Székesfehérvár, Fő utca 10.) szállodát működtető Balance-99. Ingatlanhasznosító és Vendéglátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Fő utca 10., továbbiakban: Szolgáltató) szállás-szolgáltatási szerződést köt Vendégeivel.

Szállás-szolgáltatás: nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása a Szállodában, ezen szálláshely nyújtásával közvetlenül összefüggő egyéb szolgáltatások nyújtása, így az éttermi szolgáltatások biztosítása és a Szállodában található Fittness és Szauna Világ használata mellett (továbbiakban: szolgáltatás).

1.2. A jelen ÁSZF nem zárja ki külön egyedi megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel vagy Vendégekkel.

Amennyiben a Felek egyedi szolgáltatási szerződésben vagy az egyéb megállapodásukban a jelen ÁSZF-től kölcsönös akarattal eltérnek, úgy a Felek az egyedi szolgáltatási szerződésben vagy az egyéb megállapodásukban foglaltakat tekintik irányadónak.

1.3. Az ajánlatkérések, az ajánlatok, a megrendelések, ezek visszaigazolása, elfogadása, az egyedi szerződések, valamint ezek módosítása és kiegészítése (továbbiakban együtt: szerződés) érvényességéhez elsődlegesen írásbeli forma szükséges.

1.4. Amennyiben a Vendég maga is rendelkezik általános vagy egyéb szerződési feltételekkel, akkor a Vendég általános vagy egyéb szerződési feltételei a Felek jogviszonyában csak akkor alkalmazhatóak, ha a Vendég a Szolgáltatót az egyedi szolgáltatási szerződés létrejöttét megelőzően az általános vagy egyéb szerződési feltételeiről írásban tájékoztatta, és azokat a Szolgáltató megismerte, amelynek eredményeként a Vendég általános vagy egyéb szerződési feltételeit a Szolgáltató kifejezetten és írásban elfogadta. Ez esetben a Feleknek rendelkezniük kell arról is, hogy ellentmondás esetén a Felek jogviszonyában az ÁSZF, a Szolgáltatási Szerződés, a Felek egyéb megállapodása és/vagy a Vendég általános vagy egyéb szerződési feltételei közül melyiknek a rendelkezései irányadóak és alkalmazandók.

1.5. A szerződés létrejöttével a Felek valamennyi, az adott szerződésre vonatkozó, az adott szerződés létrejöttét megelőző korábbi megállapodása vagy nyilatkozata, a Felek egyéb megállapodása kivételével – feltéve, hogy ez utóbbit a Felek alkalmazni rendelik -, hatályát veszti, amely rendelkezés értelemszerűen az ÁSZF-re nem vonatkozik, az ugyanis a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 

 1. Szerződő felek

2.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 

 1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1. A szerződés írásbeli alakban, illetve e-mail útján kerül megkötésre. Így az akkor jön létre, ha a Vendég írásbeli alakban, illetve – akár a Szolgáltató honlapján keresztül – e-mail útján megküldött szerződés létrehozására irányuló ajánlatát a Szolgáltató írásbeli alakban, illetve e-mailen visszaigazolja, vagy a Vendég által a Szolgáltatóhoz írásbeli alakban, illetve – akár a Honlapon keresztül – e-mail útján intézett ajánlattételi felhívásra a Szolgáltató által a Vendég részére írásbeli alakban, illetve e-mail útján adott ajánlatot a Vendég írásbeli alakban, illetve e-mail útján visszaigazolja.

Amennyiben egy ajánlatra adott visszaigazolás az ajánlattól eltérő tartalmú, úgy az eltérő tartalmú visszaigazolást a másik Félnek ahhoz, hogy a szerződés létrejöjjön, el kell fogadnia, míg amennyiben az ajánlattól eltérő tartalmú visszaigazolást az ajánlatot adó Fél módosított tartalommal fogadja el, úgy az részéről új ajánlatnak minősül, amit egy újabb visszaigazolás útján a másik Félnek a szerződés létrejöttéhez el kell fogadnia. A fenti rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell az újabb eltérő tartalmú visszaigazolásokra és az azokra vonatkozó újabb módosított tartalmú ajánlatokra is.

A Vendég szóbeli ajánlata esetén a szerződés kizárólag akkor jön létre, ha azt Szolgáltató azonnal szóban visszaigazolja. Szolgáltató szóbeli ajánlata esetén a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik, ha azt a Vendég nyomban el nem fogadja.

Írásbeli, illetve e-mailen küldött ajánlat esetén a Szolgáltató ajánlathoz való kötöttsége egyedileg kerül meghatározásra, melyet az egyedi ajánlat kérés tartalmaz. Erre is tekintettel a Szolgáltató ajánlati kötöttséget bármely vele szerződést létrehozni kívánó Vendéggel szemben csak korlátozott formában vállal, minthogy a Szolgáltató a szerződés létrejöttéig a rendelkezésére álló szobákat szabadon értékesíti. A Vendég által a Szolgáltatóhoz intézett ajánlat esetén, a Szolgáltatót előbbi esetben ajánlat adási, míg utóbbi esetben visszaigazolási és így szerződés létrehozására irányuló kötelezettség, már csak a szálloda változó telítettségére tekintettel, sem terheli, azonban a Szolgáltató a hozzá érkező megkeresésekre, szóbeli megkeresés esetén azonnal, míg írásbeli, illetve e-mail útján való megkeresés esetén legkésőbb 24 órán belül válaszol.

Ha az érintett Fél a másik Fél ajánlattételi felhívását, illetve szerződés létrehozására irányuló ajánlatát, vagy eltérő tartalmú visszaigazolását esetlegesen visszautasítja, vagy pedig arra nem nyilatkozik, úgy a Felek között szerződés nem jön létre, azaz a nyilatkozat elmaradását nem lehet elfogadásnak tekinteni és erre tekintettel a szerződés létrejötteként értékelni.

Amennyiben a Felek között esetlegesen vita alakul ki a szerződés létrejötte, és/vagy annak tartalma, illetve a szerződés szerződésszerű teljesítéssel való vagy teljesítés nélküli megszűnése vonatkozásában, úgy a szerződés létrejöttét, és/vagy annak tartalmát, illetve a szerződés szerződésszerű teljesítéssel való vagy teljesítés nélküli megszűnését – az ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában – az a Fél köteles igazolni és esetleges jogvita esetén bizonyítani, aki a szerződés létrejöttére és/vagy annak meghatározott tartalmára, illetve a szerződés szerződésszerű teljesítéssel való vagy teljesítés nélküli megszűnésére hivatkozik, függetlenül attól, hogy az szóban vagy pedig írásban, illetve e-mail útján jött-e létre, illetve írásbeli alak esetén attól, hogy a szerződés a teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek esetlegesen nem felel meg.

A Vendég ajánlatának – annak érvényességéhez – a következőket minimálisan kell tartalmaznia:

– a Szálláshely-szolgáltatás időpontját, vagy időtartamát, azaz az érkezés napját és a távozás napját

– Vendég nevét, email-címét

– a szálláshely-szolgáltatás fajtáját – beleértve a kívánt szoba típusát és az ellátás módját –

– az ellenérték Vendég által kívánt megfizetési módját, továbbá jellegétől függően, amennyiben a Vendég és a költségviselő személye nem azonos, úgy a költségviselő (cég)nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve cég esetében a költségviselő adószámát, azzal, hogy ez esetben eltérő rendelkezés hiányában a szerződést is a költségviselővel hozza a Szolgáltató létre.

Amennyiben a Vendég ajánlattételi felhívása vagy ajánlata legalább a fentiekben rögzített adatokat nem tartalmazza, úgy ajánlat adása vagy a Vendég ajánlatának a visszaigazolása helyett – amennyiben annak a feltételei egyébként fennállnak – a Szolgáltató jogosult a Vendéget a szükséges adatok közlésére felhívni, azzal, hogy a Szolgáltató ezen felhívására a jelen pont rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

3.2. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

3.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

3.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendég személyazonosságát a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt személyazonosításra alkalmas okmányával igazolja. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat. A személyes iratok kezelésére vonatkozóan az Adavédelmi Szabályzat az irányadó

3.5. A szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

 

 1. Az elszállásolás kezdete és vége (check-in és check-out)

4.1. A Vendég köteles a szolgáltatás igénybevételének a megkezdését megelőzően bejelentőlapot kitölteni és a személyazonosságát megfelelően igazolni. Amennyiben a Vendég nem tölti ki az Adatlapot vagy hiányosan tölti azt ki, Szálloda jogosult a szolgáltatás nyújtás megtagadására.

4.2. A Vendégnek joga van a bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti elfoglalni.

4.4. Amennyiben a Vendég nem fizetett előleget, az érkezés napján a szoba (a szobák) 18:00-ig lefoglalva marad (maradnak).

4.5. A Vendég érkezés (check-in): 15:00 óra, távozás (check out): 11:00 óra.

4.6. A szálloda foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét. Amennyiben Vendég a Szolgáltató ezen szolgáltatását igénybe kívánja venni, az érkezését megelőző napon jeleznie kell a Szolgáltató recepciója számára.

 

 1. Az elszállásolás meghosszabbítása

5.1. A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

5.2. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11:00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen írásban nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

 

 1. Árak

6.1. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül, egyoldalúan megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató aktuális árai a szálloda honlapján (http://all.accor.com) találhatók.

6.2 A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a szálloda recepcióján

6.3. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többlet terheket, előzetes értesítés mellett, átháríthatja a Vendégre.

6.4. Amennyiben a Vendég a szolgáltatás ellenértékét, vagy annak egy ellenérték-részét banki átutalás útján kívánja megfizetni, úgy a Szolgáltatási Szerződés kifejezett eltérő rendelkezése hiányában, annak úgy köteles eleget tenni, hogy az így megfizetni kívánt ellenérték vagy ellenérték-rész legkésőbb az érkezés napján a Szolgáltató bankszámláján maradéktalanul jóváírásra is kerüljön. A Szolgáltató által elfogadott bankkártya típusokról a recepció ad felvilágosítást.

6.5. A Szolgáltatót illető ellenértékről a Szolgáltató a hatályos jogszabályok előírásai szerint számlá(ka)t állít ki.

 

 1. Ajánlatok, kedvezmények

7.1. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a szálloda weboldalán kerülnek meghirdetésre.

7.2. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

7.3. Gyermekek részére – a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén az alábbi szállás kedvezményeket biztosítjuk:

 • 0-3 éves korig 100%
 • 4-11,99 éves korig 50% kedvezmény a szállás árából

7.4. Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szobatípusokban van lehetőség.

7.5 Pótágy igényt szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egyidőben egyeztetni szükséges és azt a szobafoglalással azonos módon kell megrendelni.

 

 1. Fizetés módja, garancia

8.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (Forintban vagy Euroban), a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, illetve átutalással, illetőleg internetes oldalon keresztüli fizetéssel.

8.2. Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a szálloda bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a szálloda bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

8.3 Az egyéni szobafoglalás garantálása bankkártya adatok megadásával vagy előlegfizetéssel lehetséges.

8.4. A Szolgáltató a szolgáltatások ellenértéke vonatkozásában az alábbi esetekben foglaló vagy előleg megfizetését írja elő:

 1. a) esküvő esetében foglaló fizetése kötelező, melynek mértékét Szolgáltató egyedileg határozza meg. Ez esetben a Ptk 6:185. §-a alapján járnak el Felek, azaz hogy a szerződés meghiúsulásáért felelős fél viseli annak szankciós jogkövetkezményét, vagyis ha a szerződés meghiúsulásáért Vendég felelős, úgy a jelen pontban meghatározott összeget elveszti, ellenben, ha Szolgáltató felelős a szerződés teljesítésének meghiúsulásáért, akkor a jelen pontban meghatározott összegnek kétszeresének visszafizetésére köteles
 2. b) egyéb események esetében előleg fizetése kötelező, melynek mértékét Szolgáltató egyedileg határozza meg. Ez esetben, amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul, úgy az előleg összegét Szolgáltató köteles Vendég részére visszafizetni.

 

 1. Elhelyezési garancia

9.1. Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni, amennyiben a Szolgáltató és a Vendég között a szerződés létrejött.

9.2. A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

9.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Vendég nem élhet.

 

 1. A Vendég jogai

10.1. A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek rendeltetésszerű használatára, valamint a Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek rendeltetésszerű használatára.

10.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató köteles a hozzá írásban benyújtott vagy általa jegyzőkönyvbe felvett panaszt kivizsgálni, annak jogszerű fennállta esetén kezelni.

 

 1. A Vendég kötelességei

11.1. A megállapodás szerinti díj megfizetése a visszaigazolásban rögzített határidőig.

11.2. Abban az esetben, ha a Vendégek élelmiszert vagy italokat behoznak a szállodába, és nyilvános helyiségekben elfogyasztják, a Szolgáltató jogosult arra, hogy ezekért méltányos térítést számlázzon ki. A szálloda vendéglátó ipari egységeiből ételt, italt szállodavendégeknek kivinni tilos.

11.3. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

11.4. A szállóvendégek gépjárművei előzetesen megállapodott díjazás ellenében parkolhatnak a teremgarázsban.

11.5. A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni.

11.6. A Vendégek kötelesek a teremgarázs igénybevételével összefüggésben a következőket tudomásul venni és elfogadni:

A Szolgáltató teremgarázsában emelő parkoló rendszer működik. Ennek megfelelően a gépkocsik egymás fölött, két sorban kerülnek tárolásra.

Az alsó szinten a számozott helyekre, a két fémváz közé kell beállni. Mivel a felső szinten is lehetséges parkolás, ezért az alsó szinten parkoló autósoknak minden esetben a gépjármű kulcsát vagy mobiltelefon számát a recepción le kell adni a szállodába történő bejelentkezéskor, továbbá minden egyes a szállodai tartózkodás ideje alatti gépjármű használatát követően, annak érdekében, hogy a szálloda személyzete szükség esetén a felső parkolóhely leengedésekor az alsó gépjárművel félre tudjon állni.

A felső szintre való parkolás úgy történik, hogy a leengedett fémvázas szerkezetre orral előre kell beállni. Az emelőrendszer le-, és felemelését a szálloda személyzete végzi.

A gépjárművekben hagyott tárgyakért felelősséget a szálloda nem vállal.

11.7. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

11.8. A komplexum területén lévő eszközöket, berendezéseket szállóvendég kizárólag saját felelősségére, használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.

11.9. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében 2012. január 1-től a szálloda nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a szállodához tartozó teljes nyílt területen (beleértve a teraszokat, erkélyeket, parkolót stb. is) tilos a dohányzás. Ez alól kivételt képez, a hivatalosan kijelölt dohányzó hely, mely a Szálloda I. emeletén található. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálloda elhelyezte. A Szolgáltató alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szálloda üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.

A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 100 € extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben. A Tűzvédelmi utasítás megszegéséből adódó károkat, annak kapcsán felmerülő költségeket a Vendég köteles megtéríteni.

11.10. Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a szálloda közös rendeltetésű tereit az ott elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni. Tűz esetén a liftek használata tilos.

11.11. A szobákat és a szálloda közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

11.12. A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálloda írásos hozzájárulása szükséges.

11.13. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

11.14. A Vendég az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

11.15. A Vendég kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató közös használatú területein (kivéve öltözők, mellékhelyiségek), de beleértve a gépkocsi parkolót és a szállodához közvetlenül tartozó külső területeket vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek.

11.16. A Vendég (ideértve a szállodában tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles a szálloda épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni.

11.17. Elutazáskor a Vendég köteles a szobakártyákat a recepción leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kártya elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kártya után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni. A szobakártyákat a Vendég az elutazásának napján 10 óráig használhatja fel a szobájába való bejutásra. A szobakártya ezen időpontot követően – kivéve, ha a Vendég a Szolgáltatóval megállapodott a tartózkodás meghosszabbításáról – érvényességét veszti.

11.18. Vendég tudomásul veszi, hogy háziállatot Szolgáltató fogad.

11.19. Háziállat csak előzetes egyeztetés és külön díjazás fejében hozható be a Szállodába.

 

 1. A Szolgáltató jogai

12.1. Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

12.2. Szolgáltató jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására.

12.3. Amennyiben a Vendég az igénybe vett vagy megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles (térítésköteles) szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerint zálogjog illeti meg a Vendég azon személyes tulajdonú tárgyain, melyeket a szállodába magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabálya kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a szállodát.

 

 1. A Szolgáltató kötelezettségei

13.1. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, vonatkozó jogszabályok szerinti teljesítése.

13.2. A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

 

 1. A Vendég betegsége, halála

14.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

14.2 A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

 

 1. Az adatkezelés biztonsága, panaszkezelés

15.1. A Vendég által megadott személyes adatok valódiságáért a Vendéget terheli teljeskörű felelősség.

15.2. A Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek a Szolgáltató nem ad át.

15.3. A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

15.4. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak.

15.5. A Vendég szolgáltatás ideje alatt felmerülő, a Szolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó esetleges panaszt (a továbbiakban: panasz) írásban, a Szolgáltató honlapján meghatározott elérhetőségein, ideértve a Szálloda recepcióját is, akár a Vásárlók Könyvébe való beírással közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vendég a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a szóbeli panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról köteles haladéktalanul jegyzőkönyvet felvenni és annak egy másolati példányát a Vendégnek átadni. Ha a szóbeli panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a szóbeli panaszról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát a Vendégnek átadja, tájékoztatva egyben a Vendéget a szóbeli panaszra való válaszadás várható időpontjáról is, azzal, hogy egyebekben a Szolgáltató az ilyen panaszok esetében az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató, a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb annak a Szolgáltatóval való közlését követő 30 napon belül köteles írásban megválaszolni.

A Szolgáltató a panaszt elutasító álláspontját a Vendég részére indokolni köteles és az ezzel kapcsolatos írásbeli válaszának másolati példányát 3 évig megőrzi. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a Vendéget – akár a felvett jegyzőkönyvbe foglaltan – írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását jogosult kezdeményezni, egyidejűleg megjelölve az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület levelezési címét is.

A Szolgáltató a Szállodában jól látható és olvasható módon a Vendégeket külön tájékoztatja a székhelyéről, a panaszok ügyintézésének módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a Szolgáltató levelezési és elektronikus levelezési címéről, valamint telefonszámáról.

A Szállodában jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a jogszabályi előírásoknak megfelelő vásárlók könyve (a továbbiakban: Vásárlók Könyve) került elhelyezésre, amely Vásárlók Könyvébe a Vendégek bejegyezhetik a Szálloda működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat.

A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos hatósági felügyelet ellátására, illetve elsőfokú eljárás lefolytatására – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – jellegétől függően Székesfehérvár Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzője, illetve a Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége jogosult.

 

 1. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

16.1. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elvesztése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott, a vonatkozó jogszabály szerint.

16.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

16.3. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

16.4. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

16.5. A szálloda wellness részlegének használata a Vendég saját felelősségére történik, a víz közeli területeken fokozott a csúszásveszély, ebből eredő balesetekért a szálloda felelősséget nem vállal.

16.6. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

 

 1. Vis maior

Vis maior esetén, továbbá más olyan esemény következtében, mely Felek önhibáján kívül a teljesítés rendes folyamatát (vagy a már meglévő késedelmének megszüntetését) akadályozza, illetve késlelteti, a teljesítési határidő az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodik, és kivételes esetben, ha a Felek felróhatóságuknak hiányát a körülmények kétséget kizáróan indokolják, teljesítési kötelezettsége alól teljesen vagy részlegesen mentesülnek. Az akadály felmerültéről és megszűntéről a Felek egymást haladéktalanul tájékoztatják. Felek a vis maior esetében jogosultak – egyéb jogaiknak érintése nélkül – a szerződéstől teljesen vagy részben elállni, amennyiben ezek az események nem jelentéktelen időtartamúak és/vagy szükségleteinek jelentős mértékű csökkenéséhez vezetnek, és/vagy a szerződés fenntartása érdekeiknek egyéb jelentős sérelmét idézi elő.

Vis maiornak minősülnek különösen az alábbi esetek:

 1. a) háború, háborús cselekmények (akár történt hadüzenet, akár nem) invázió,
 2. b) lázadás, forradalom, zendülés, katonai hatalomátvétel, bitorolt hatalom intézkedései, polgárháború, terrorcselekmény,
 3. c) bármely nukleáris anyag, vagy a nukleáris anyag elégéséből származó bármely nukleáris hulladék, nukleáris robbanás, vagy bármely más nukleáris robbanó szerkezet vagy annak nukleáris összetevője által keltett ionizáló sugárzás, vagy radioaktivitás okozta szennyezés, mérgezés, vagy a felsoroltak más veszélyes tulajdonságai,
 4. d) rendzavarás,
 5. e) a természeti erők bármely olyan működése, amely ellen egy tapasztalattal rendelkező Szolgáltató ésszerűen nem volt elvárható, hogy óvintézkedéseket tegyen, így különösen az építési munkákat ténylegesen akadályozó tűz, robbanás, villámlás, rendkívüli mértékű vihar, szélvihar, hóvihar, havazás, ónos eső vagy jégeső, árvíz, földrengés vagy földcsuszamlás,
 6. f) bármely akna, bomba, gránát, vagy lövedék, rakéta, lőszer, vagy robbanóanyag felrobbanása vagy hatása által okozott pusztulás, kár, sérülés vagy halál,
 7. g) bármely olyan eset, amikor a közműszolgáltatók – különösen víz-, gáz, elektromos áram szolgáltató – szolgáltatás kimaradása következtében a Szolgáltató nem tudja a vállalt szolgáltatásait ellátni,

de bármely esetben kizárólag akkor, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy

 1. a) az nem a Szolgáltatónak a jelen szerződés bármely dokumentumából fakadó kötelezettsége megszegéséből, vagy bármely egyéb gondatlan magatartásából, szerződésszegéséből, cselekményéből vagy mulasztásából adódik vagy nem azok bármelyikének tulajdonítható; és
 2. b) az attól függetlenül következett be, hogy a Szolgáltató betartotta a jelen szerződés szerinti kötelezettségeit; és
 3. c) a Szolgáltatónak nem volt lehetősége arra, hogy tevékenységét átszervezze annak érdekében, hogy a bekövetkezett esemény hatásait elkerülje, vagy mérsékelje; és
 4. d) a fenti események bármelyikének bekövetkezte ténylegesen és jelentős mértékben hátráltatja a Szolgáltatót a feladatai ellátásában.

 

 1. A szerződés megszűnése

18.1. A Szerződés megszűnik annak szerződésszerű teljesítésével, illetve a Felek jogosultak a szerződést közös megegyezéssel megszüntetni, melyről írásbeli értesítés szükséges.

18.2. Elállás

A Vendég a szolgáltatás Szolgáltató általi nyújtásának a megkezdése előtt a szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával jogosult a már létrejött szerződéstől elállni, amennyiben a szolgáltatás Szolgáltató általi nyújtását nem kívánja. Ez az elállási jog illeti meg a Vendéget abban az esetben is, amennyiben a szerződés létrejöttét követően a Szolgáltatóhoz intézett módosítási igény tárgyában – pl. a szolgáltatás Vendég által kezdeményezett eltérő időpontban vagy időszakban való nyújtása tárgyában – a Felek között esetlegesen megállapodás és így szerződés módosítás nem jön létre és erre tekintettel a Vendég a szolgáltatásnak az eredeti szerződés szerinti tartalommal való nyújtását a Szolgáltatótól nem kívánja.

Az elállási jog Vendég általi ráutaló magatartással való gyakorlásának minősül az is, ha erre vonatkozó elállási nyilatkozat tétele (közlése) nélkül a szerződés szerinti szobát az érkezés napján az előírt határidőben a Vendég nem foglalja el, azzal, hogy ez esetben az elállási jog gyakorlása időpontjának az érkezés napjának a szoba elfoglalására előírt legkésőbbi határidejének az eredménytelen eltelte minősül.

A szolgáltatás nyújtásának a megkezdését követően a Vendéget az elállási jog már nem illeti.

Amennyiben a szerződésben a Szolgáltató és a Vendég az ellenérték előre való megfizetésében állapodtak meg és a Vendég az így meghatározott ellenértéket legkésőbb a szolgáltatás nyújtása megkezdése napjáig a Szolgáltatónak maradéktalanul nem fizeti meg, vagy ha a Szolgáltató kötelező adatkezeléséhez szükséges személyes adatokat a Vendég nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, illetve abban a Szolgáltatóval nem működik közre, úgy a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni és olyan okból, amelyért a Vendég a felelős a Szolgáltató jogosult a Szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával elállni.

18.3.Rendkívüli felmondás

A Vendég jogosult a Szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondás útján megszüntetni, abban a nem várt esetben, amennyiben

 

 1. a) a Vendég részére a szerződés szerinti szolgáltatást a Szolgáltató a Szerződés rendelkezéseit súlyosan sértő módon nyújtja és a szerződésszerű állapotot a Szolgáltató felhívás ellenére sem biztosítja,
 2. b) a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személy vagy más Vendég a Vendéggel szemben a szállodában való békés tartózkodással és a nyugodt pihenéssel, vagy az emberi együttélés követelményeivel nyilvánvalóan ellentétes, botrányos vagy tűrhetetlen magatartást tanúsít és azt a Szolgáltató felszólítás ellenére sem orvosolja,
 3. c) a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személy vagy más Vendég olyan fertőző betegségben szenved, ami a Vendég egészségét veszélyezteti

azzal, hogy az a) és a b) alpont szerinti esetben az azonnali hatályú felmondást nem kell előzetes felhívásnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a Vendégtől a Szerződés fenntartása nem elvárható.

A Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondás útján megszüntetni, abban a nem várt esetben, amennyiben

 1. a) a Vendég a szállodát – beleértve a szobát is – rongálja, illetve rendeltetésével ellentétesen használja és azzal felszólítása ellenére sem hagy fel,
 2. b) a Vendég a szálloda személyzetével, a szállodában tartózkodó más vendégekkel, avagy egyébként a Szállodában tartózkodó egyéb személyekkel szemben a békés ott tartózkodással és a nyugodt pihenéssel, vagy az emberi együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos vagy tűrhetetlen magatartást tanúsít és azt felszólítása ellenére sem hagyja abba, a Vendég olyan fertőző betegségben szenved, ami a b) alpontban meghatározott személyi kör egészségét veszélyezteti,
 3. c) a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;
 4. d) a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
 5. e) Vendég nem teljesíti a szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;

azzal, hogy az a) és a b) alpont szerinti esetben az azonnali hatályú felmondást nem kell előzetes felhívásnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a Szolgáltatótól a Szerződés fenntartása nem elvárható.

A 18. pont szerinti megszűnési, illetve megszűntetési okok a jogszabály által biztosított egyéb megszűnési, illetve megszűntetési okok alkalmazását és gyakorlását nem korlátozzák, illetve nem zárják ki.

 

 1. Késedelmi kamat, bánatpénz, kötbér, kártérítés

19.1. A szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettség banki átutalás útján való teljesítése esetén, az akkor minősül a másik Fél részére megfizetettnek, ha a kérdéses összeg a másik Fél bankszámláján maradéktalanul jóváírásra került. Késedelmes fizetés esetén a késedelmesen teljesítő Fél amennyiben az magánszemély, akkor a mindenkori jegybanki alapkamat összegével egyező mértékű késedelmi kamat, amennyiben az gazdálkodó szervezet, akkor a Ptk. 6:155. §-a szerinti mértékű késedelmi kamat másik Fél részére való megfizetésére köteles.

19.2. Amennyiben a Vendég a már létrejött szerződéstől a 17.2. pont szerint eláll, úgy bánatpénzt köteles a Szolgáltató részére megfizetni. Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja a szállodát. A bánatpénz összege a következők szerint alakul:

– a visszaigazolt érkezés napját megelőző 1 napon belüli elállás esetén a kötbér összege díjmentes.

– a visszaigazolt érkezés napját megelőző 1 napon belüli elállás esetén a kötbér összege egy éjszakai szállás árának 100%-a

Ha a szolgáltatás nyújtásának a megkezdését követően a szerződést a Vendég a 17.3. pont szerinti rendes felmondás útján szünteti meg, úgy a Vendég szintén bánatpénz fizetésére köteles. A Bánatpénz összege ez esetben a szolgáltatásért járó szoba ellenértéke.

Ha a Szerződés elállás vagy azonnali hatályú felmondás következtében szűnik meg, úgy az elállásra vagy az azonnali hatályú felmondásra okot adó Fél a másik Fél részére, meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér összege a szolgáltatásért járó szoba ellenértékének felel meg.

A Vendég a szerződés létrejöttével, erre vonatkozó külön kikötés hiányában is, úgy nyilatkozik, hogy a jelen ÁSZF-ben nevesített bánatpénz és kötbér mértékeket nem tartja túlzottnak. Amennyiben a Szerződés alapján Bánatpénz és/vagy Kötbér fizetési kötelezettség merül fel, úgy a Bánatpénz és/vagy a Kötbér – eltérő rendelkezés hiányában – az arra okot adó körülmény bekövetkezte napján, és az arra okot adó körülményenként külön-külön válik esedékessé.

Amennyiben a Szerződés a 17. pont rendelkezései szerint esetlegesen teljesítés nélkül szűnik meg, úgy a Szolgáltató jogosult a szolgáltatással érintett szoba vonatkozásában a megszűnt szerződés (fennmaradó) időtartamára újabb szerződést létrehozni.

A fenti jogának a gyakorlásával a Vendég által sem vitatottan a Szolgáltató a kárenyhítési kötelezettségének tesz eleget, így a megszűnt szolgáltatással érintett szoba újbóli értékesítésére tekintettel a Vendég a Szolgáltatótól nem követelheti, hogy a Szolgáltató az így más Vendégtől befolyó ellenértékre tekintettel a kikötött bánatpénznél és/vagy kötbérnél kisebb összegű bánatpénzt és/vagy kötbér érvényesítsen, erre hivatkozással ugyanis a bánatpénz és/vagy kötbér fizetési kötelezettség mérséklését vagy elengedését a Vendég nem követelheti.

 

 1. Adatvédelmi nyilatkozat

20.1. Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

20.2. A Szolgáltató tevékenysége során a Vendégek adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.

 

 1. Záró rendelkezések

21.1. A jelen ÁSZF-től eltérő, azt kiegészítő vagy módosító bármilyen nyilatkozat kizárólag akkor juttatható érvényre, ha azt Szolgáltató írásban visszaigazolta. Írásbelinek minősül a fax vagy e-mail útján adott közlés is.

21.2. A szerződés vagy jelen ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti további rendelkezéseinek érvényességét. Felek az érvénytelen rendelkezés helyett kötelesek olyan érvényes rendelkezést elfogadni, mely a Felek eredeti szerződéses szándékához legközelebb áll.

21.3. Felek megállapodnak abban, hogy az egymás címére a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatos ajánlott postai küldeményként szabályszerűen postára adott küldeményt a másik féllel kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy arról a másik fél nem szerzett tudomást, mégpedig a küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlése napjától, ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított ötödik munkanapon, ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte. Felek megállapodnak, hogy a napi ügymenettel kapcsolatos egymás közötti írásbeli kommunikáció alapvető – a jogszabályokban meghatározott eseteken felüli – formájaként az e-mailen történő levelezést is elfogadják.

21.4. Az esetleges vitás kérdéseket a Felek minden esetben megkísérlik békés úton, egyeztetéssel rendezni. Ha ez nem vezet eredményre, a jogviták eldöntésére elsődlegesen meditációs eljárást kezdeményeznek. Erre vonatkozó megegyezés hiányában Felek értékhatártól függően a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét kötik ki.

21.5. Felek a Ptk. 6:25. §-tól el kívánnak térni, és az elévülést megszakító körülményként szabályozzák a teljesítésre irányuló fizetési felszólítást is.

21.6. A jelen ÁSZF-ben, valamint Szerződéses Nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései, előírásai az irányadóak.

Az ÁSZF-ben és/vagy az egyedi szerződésben külön nevesített jogszabályok alatt a következő jogszabályokat kell érteni, azzal, hogy az alábbi felsorolás nem jelent taxatív meghatározást, vagyis a Felek egymás közötti jogviszonyát nem kizárólag az alábbiakban hivatkozott jogszabályok rendezik:

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

– a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgáltatási tv.),

– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fogyasztóvédelmi tv.),

– a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tiltó tv.),

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infó tv.)

– a helyi adókról szól 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.),

– a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szálláshely- szolgáltatási Korm. rendelet),

– Székesfehérvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló hatályos önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önkormányzati rendelet).

21.7. Vendég a szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselője tekintetében a Ptk. 6:541 §-ában meghatározott egyetemleges kártérítési felelősséget, továbbá a Ptk. 3:118. §-ában meghatározott kártérítési felelősséget kizárják. Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a Ptk. 6:541. §-a alapján, valamint a Ptk. 3:118. §-a alapján nem jogosult sem kártérítési sem megtérítési igényt érvényesíteni. Vendég a jelen pontban meghatározott kártérítési jogairól a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond.

21.8. A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Vendég elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a szálloda honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a szálloda recepcióján is elhelyezi.

 

Székesfehérvár, 2023. augusztus 1.